23/05/1393

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Foolad Khouzestan

18:00

0 : 1

هفته 3

تعداد تماشاچی : 600

داوران

داور اول

سید مهدی مرجان زاده

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

یعقوب سخندان

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

29

79

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

20 71 14
10
4
8 88 32
7 92 29
1
5
24
40
15
3

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

14
32
29

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
27 58 8
9 72 6
30 60 20
11
4
3
2
33
40

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
20
6