16/05/1393

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Sepahan Isfahan

18:00

0 : 2

هفته 2

تعداد تماشاچی : 610

داوران

داور اول

بابک وسيله بر

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

بابک عباس قلی زاده

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

20

32

59

65

68

82

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

28
7
8
5
3
35
10
29 81 14
9 76 99
20 79 12
21

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

99
12
14

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 72 23
13
2
1
16
11
4
8
14 87 17
10 73 12
6

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

23
12
17