16/05/1393

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Rahahan Tehran

18:00

1 : 2

هفته 2

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

غلام رضا جباري

کمک داور اول

محمد جواد مداح

کمک داور دوم

علی دودانگه

داور چهارم

سید مهدی مرجان زاده

رخداد های بازی

78

89

94

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10 90 8
27
9 74 24
30 75 7
11
4
3
2
33
40

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

24
7
8

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23 70 8
7 85 77
14
4
31 93 27
1
11
20
66
9
13

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
77
27