09/05/1393

جزییات مسابقه

Saba Qom - Zobahan Isfahan

19:40

2 : 1

هفته 1

تعداد تماشاچی : 215

داوران

داور اول

پیام حیدری

کمک داور اول

ابراهيم ميرزابيگي

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

یاسر همرنگ

رخداد های بازی

22

26

37

58

63

72

85

86

87

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
15 56 7
6
8
12
11
9 70 17
19
2
3
23 79 10

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

7
17
10

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

7
70 90 4
11 76 10
20
17
5
8
1
6
26
16 65 9

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

9
10
4