17/01/1393

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Esteghlal Tehran

17:30

0 : 1

هفته 29

تعداد تماشاچی : 49500

داوران

داور اول

عليرضا فغاني

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

محمدرضا منصوري

داور چهارم

رضا کرمانشاهی

رخداد های بازی

7

23

28

53

53

55

71

73

89

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 82 77
14
20 67 27
4
8
3
5
2 95 22
1
11
16

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
22
27

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
11
7 83 15
77
14
10
37
2
29 60 23
5 64 8
24

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

8
15
23