27/11/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Damash Gilan

15:30

1 : 1

هفته 27

تعداد تماشاچی : 250

داوران

داور اول

رسول رهبرفام

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

محمد رضا مدیر روستا

داور چهارم

نادر جعفري

رخداد های بازی

22

45

59

70

85

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

33
35
16
27 59 7
8
2
20 73 9
11
17 86 25
12
29

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

9
25
7

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 30 30
8 21 21
22
13
40
20
2
29
9 14 14
12
10

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
30
14