27/11/1392

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Fajr Sepasi

15:30

0 : 1

هفته 27

تعداد تماشاچی : 1200

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

حسن يوسفي

کمک داور دوم

اسد حاج محمد

داور چهارم

محمد حسین زاهدی فرد

رخداد های بازی

14

15

49

65

68

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
32 87 18
17
26
5
33
10
4
29 62 14
23
38 78 25

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

25
18
14

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

36
6
16 46 77
8
13 55 99
9
7
70
29 79 20
26
28

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

99
20
77