18/11/1392

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Rahahan Tehran

15:00

1 : 1

هفته 26

تعداد تماشاچی : 2600

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

ایوب غلامزاده

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

50

58

62

64

66

69

70

73

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
24
6
27
11 64 80
7
10
18
20 83 15
17
16 79 12

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

15
12
80

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
1
20
29
16
27
14 72 9
11
7 81 17
2 46 12
4

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

17
12
9