01/11/1392

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Perspolis Tehran

14:30

1 : 0

هفته 24

تعداد تماشاچی : 1200

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

آرمان اسعدي

کمک داور دوم

حميد غمزه

داور چهارم

هادی حاج عباسی

رخداد های بازی

57

75

78

84

85

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
40
7
6
9
14
11 70 64
99 55 77
2
23
12 76 13

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

64
13
77

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10 63 20
1
11
6
7 75 24
9
88
16 79 12
4
77
15

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

24
12
20