06/11/1392

جزییات مسابقه

Saba Qom - Damash Gilan

14:30

3 : 2

هفته 24

تعداد تماشاچی : 50

داوران

داور اول

امیر حسین فتاحی

کمک داور اول

رسول فروغي

کمک داور دوم

هادی طوسی

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

6

22

26

27

34

47

49

58

79

85

87

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
1
2
20
4
16
14
11
27
12 86 38
7

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

9
38
17

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
1
26 89 24
3
92
4
30
6
9 91 11
13
10

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

24
11
7