21/10/1392

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Rahahan Tehran

14:30

5 : 0

هفته 22

تعداد تماشاچی : 130

داوران

داور اول

سيد احمد صالحي

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

حمید رضا رحیمی

داور چهارم

وحید کاظمی

رخداد های بازی

11

30

45

56

63

66

92

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5 45 16
20
1
27 67 24
77
7
10
23
25
80
11 46 17

بازیکن تعویضی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

17
24
16

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16
1
77
6
24
9 73 10
4
11
88
7 79 23
20

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

10
23
8