21/10/1392

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Perspolis Tehran

14:30

2 : 1

هفته 22

تعداد تماشاچی : 22000

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

تورج عیوض محمدی

داور چهارم

امیر حسین فتاحی

رخداد های بازی

25

34

45

54

66

89

90

92

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
40
12
6
13
14
5
2
11
77 70 7
23

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

7

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

77
10
4
24
21
5
11
7
8 88 15
37 86 23

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

15
20
23