14/10/1392

جزییات مسابقه

Saba Qom - Sepahan Isfahan

15:00

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

قهرمان نجفی

داور چهارم

رسول رهبرفام

رخداد های بازی

11

61

91

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
40
5 43 6
3
28
15
38
7
12 70 18
20
99 61 88

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

88
18
6

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

26
1
92 89 24
3
7
6
23 65 30
4
10
11
9

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

24
30