21/09/1392

جزییات مسابقه

Sepahan Isfahan - Gostaresh Foulad

15:00

0 : 0

هفته 18

تعداد تماشاچی : 750

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

حمید رضا رحیمی

داور چهارم

بیژن حیدری

رخداد های بازی

9

52

66

92

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

24
1
5
77
11
6
12
8
88 89 23
26 57 16
9

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

2
23
16

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
6
3
5
28
38
15
12 74 23
7
88
9 63 20

بازیکن ذحیره Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

20
23