15/09/1392

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Zobahan Isfahan

16:20

2 : 1

هفته 17

تعداد تماشاچی : 10000

داوران

داور اول

جمشيد دانش مهر

کمک داور اول

سجاد طوری

کمک داور دوم

مجيد ويشگاهي

داور چهارم

وحید کاظمی

رخداد های بازی

21

22

50

57

60

62

80

80

84

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
70
26
28
8
13
7 46 4
10 66 36
9
30
99 75 21

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

36
21
4

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
6
40
13
7
9
18
11 79 2
23
77 49 14
99 84 12

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

2
12
14