08/09/1392

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Sepahan Isfahan

15:00

0 : 0

هفته 16

تعداد تماشاچی : 4500

داوران

داور اول

سعيد مظفري زاده

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

تورج عیوض محمدی

داور چهارم

امیر حسین فتاحی

رخداد های بازی

51

52

84

بازیکنان اصلی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
5
3
6
28
15
12
88
10 76 20
7
9

بازیکن تعویضی Sepahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

20

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
77
10
24
17
5
8
11
15 55 7
37 67 20
29

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
7