07/09/1392

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Esteghlal Khouzestan

15:00

0 : 1

هفته 16

تعداد تماشاچی : 500

داوران

داور اول

محمد کمانی

کمک داور اول

حسین طالقانی

کمک داور دوم

محمدرضا اميني

داور چهارم

علی صفایی

رخداد های بازی

31

38

70

83

88

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 71 24
22
13
17
20
2
16 84 7
40 55 23
9
12
10

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

23
24
7

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

3 46 20
7
26
28
8
70
21 46 13
4 76 36
29
9
30

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

13
20
36