08/09/1392

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Fajr Sepasi

15:00

2 : 0

هفته 16

تعداد تماشاچی : 50

داوران

داور اول

شاهين حاجي بابايي

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

رحيم شاهين

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

37

38

57

63

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4 72 40
23
32 46 12
25
18
14
17
13
44
8
6

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

12
40
33

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
1
5
21
6
11 85 28
13
9 52 24
8
10
19

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

28
24