08/09/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Tehran - Gostaresh Foulad

17:30

0 : 0

هفته 16

تعداد تماشاچی : 7000

داوران

داور اول

تورج حق وردي

کمک داور اول

محمدرضا منصوري

کمک داور دوم

حسن يوسفي

داور چهارم

محمد رضا فغانی

رخداد های بازی

8

42

46

49

53

72

94

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
4
5 67 15
24
77
12 63 6
88
8
10
26 73 16
9

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

15
16
6

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
5
1
16
14
33
8
3
20 58 77
11
32 46 9

بازیکن ذحیره Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

77
9