17/08/1392

جزییات مسابقه

Teraktorsazi Tabriz - Esteghlal Tehran

15:15

1 : 1

هفته 15

تعداد تماشاچی : 62000

داوران

داور اول

سعيد مظفري زاده

کمک داور اول

حسن کامراني فرد

کمک داور دوم

بابک داوري

داور چهارم

بابک وسيله بر

رخداد های بازی

3

30

30

38

67

74

75

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
33
5
1
14
20
8
6
3
9
32 54 10

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

10

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
20
34
4
8
7
6
10 88 44
17 61 27
11

بازیکن ذحیره Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

44
27