05/08/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Teraktorsazi Tabriz

15:30

1 : 4

هفته 14

تعداد تماشاچی : 5500

رخداد های بازی

8

23

32

41

43

45

47

47

66

83

88

بازیکنان اصلی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
3
20
88
34
10
27
11
7 87 4
6
17

بازیکن تعویضی Teraktorsazi Tabriz

نام بازیکن

پیراهن

8
4
14

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
22
17
4
24
20
23
21 37 27
11 72 16
14 78 19
10

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

16
19
27