05/08/1392

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Perspolis Tehran

15:30

0 : 1

هفته 14

تعداد تماشاچی : 8000

رخداد های بازی

47

75

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
12
6
40
2 92 17
11
9
23
14
99 72 24

بازیکن تعویضی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

24
5
17

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
23 83 11
1
6 74 18
10
20
27
80
14 86 9
7
21

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
11
9