11/07/1392

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Zobahan Isfahan

16:00

0 : 0

هفته 12

تعداد تماشاچی : 1200

داوران

داور اول

موعود بنیادی فر

کمک داور اول

حميد غمزه

کمک داور دوم

بابک عباس قلی زاده

داور چهارم

فرشيد افشار

رخداد های بازی

5

39

49

73

88

90

94

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
31
3
8
9 92 23
11 76 17
7
29
14 65 30
26
5

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

17
23
30

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

32
7
13
5
4
36 38 3
23
14
8 55 17
11 60 40
6

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

17
40
3