12/08/1392

جزییات مسابقه

Saipa Tehran - Esteghlal Tehran

15:00

0 : 1

هفته 11

تعداد تماشاچی : 5000

رخداد های بازی

15

46

63

72

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 87 28
20
4
33
8
3
5
1
22
26 26 11
32

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

28
11

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8 83 9
40
18
4 77 3
10
19
11
5
1
34

بازیکن ذحیره Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

3
9
7