29/06/1392

جزییات مسابقه

Naft Tehran - Malavan Anzali

17:15

0 : 0

هفته 10

تعداد تماشاچی : 200

داوران

داور اول

امیر حسین فتاحی

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

فرهاد مروجی

داور چهارم

سید رضا مهدوی

رخداد های بازی

57

79

82

83

بازیکنان اصلی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

23
1
40
17
5 71 20
6
3
9
13
2 29 18
30

بازیکن تعویضی Malavan Anzali

نام بازیکن

پیراهن

20
27
18

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
9 61 18
10 69 7
25
1
6
11
5
19 61 8
13
21

بازیکن ذحیره Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

8
7
18