29/06/1392

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Esteghlal Khouzestan

17:15

2 : 1

هفته 10

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

حسن اکرمی

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

بهرام نقوي

داور چهارم

بیژن حیدری

رخداد های بازی

15

30

38

40

45

77

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
23
5
17
15
20
1
2
7 79 19
14
10

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

16
3
19

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
4
18
36
23
13 75 17
6
7
10 57 14
44
11 72 9

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

14
9
17