22/06/1392

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Gostaresh Foulad

20:00

1 : 0

هفته 9

تعداد تماشاچی : 22000

داوران

داور اول

محسن ترکي

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

تورج عیوض محمدی

داور چهارم

رضا عادل

رخداد های بازی

9

34

39

42

45

81

86

90

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

12 50 30
31 93 2
4
7
5
11
10 82 28
1
17
9
6

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

30
28
2

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
2
11 91 18
13
9
4
23
12
6
99 93 17
40

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

18
17