22/06/1392

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Fajr Sepasi

17:30

0 : 0

هفته 9

تعداد تماشاچی : 100

داوران

داور اول

جمشيد دانش مهر

کمک داور اول

سخاوت سليمان نژاد

کمک داور دوم

یعقوب سخندان

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

20

27

85

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15 88 32
7 83 10
5
4
18
44
23
11
6
36
14 67 17

بازیکن تعویضی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

10
32
17

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
20
23 23 9
1
6
80
14 14 28
11 11 16
7
21

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

16
28
9