14/06/1392

جزییات مسابقه

Foolad Khouzestan - Zobahan Isfahan

19:00

1 : 0

هفته 8

تعداد تماشاچی : 2500

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

علی میرزابیگی

کمک داور دوم

قهرمان نجفی

داور چهارم

موعود بنیادی فر

رخداد های بازی

22

38

38

56

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
4
23 86 24
3
6
2
8
29 63 15
30
26
5

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

15
24
14

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
8
21
20 77 5
11
3
14
9 71 7
10
1
29 82 24

بازیکن ذحیره Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

5
24
7