14/06/1392

جزییات مسابقه

Fajr Sepasi - Damash Gilan

18:40

2 : 2

هفته 8

تعداد تماشاچی : 1200

داوران

داور اول

بابک وسيله بر

کمک داور اول

سعيد قاسمي

کمک داور دوم

حمزه علی سلیمی

داور چهارم

امید سعید فر

رخداد های بازی

8

41

44

45

58

70

82

87

92

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
22
8
20
29 82 77
4
7 58 10
27
12 71 23
9
19

بازیکن تعویضی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

10
23
77

بازیکنان اصلی Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
18
1
5
36
11
13
14 90 17
6
7
44 84 40

بازیکن ذحیره Fajr Sepasi

نام بازیکن

پیراهن

9
40
17