08/06/1392

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Gostaresh Foulad

19:30

1 : 2

هفته 7

تعداد تماشاچی : 180

داوران

داور اول

يداله جهانبازي

کمک داور اول

مجيد ويشگاهي

کمک داور دوم

محمد رضا مدیر روستا

داور چهارم

جواد شرفی

رخداد های بازی

21

32

43

52

55

59

69

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

12 79 23
31
4
7
5
11
10
16 46 8
1
9 91 17
6

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

8
23
17

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10
23 69 9
1
6
8 72 17
27
80 57 11
7
13

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

11
9
17