09/06/1392

جزییات مسابقه

Esteghlal Khouzestan - Esteghlal Tehran

19:00

2 : 0

هفته 7

تعداد تماشاچی : 9000

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

بابک داوري

کمک داور دوم

سعيد علي نژاديان

داور چهارم

محمدباقر قراملکي

رخداد های بازی

12

33

39

75

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

9 46 14
4
33
8
6
3
5
2 62 10
1
11
16 5 26

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

14
10
26

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

16 68 19
8
23
22
5
13
17
40
20
14 78 21
10 85 7

بازیکن ذحیره Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

21
7
19