25/05/1392

جزییات مسابقه

Saba Qom - Gostaresh Foulad

19:45

2 : 2

هفته 5

تعداد تماشاچی : 160

داوران

داور اول

جمشید محمدی

کمک داور اول

مصطفي فراهاني

کمک داور دوم

حسن طوماری

داور چهارم

حمید حاج ملک

رخداد های بازی

3

29

34

62

83

83

85

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

12 78 30
13
4
7
5
10
16
1
9
6
3

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

40
30
11

بازیکنان اصلی Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

17
7 81 24
26
10
9
11
8
4
3
30 75 23
1

بازیکن ذحیره Saba Qom

نام بازیکن

پیراهن

23
24
16