25/05/1392

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Saipa Tehran

19:45

0 : 0

هفته 5

تعداد تماشاچی : 700

داوران

داور اول

بیژن حیدری

کمک داور اول

رسول فروغي

کمک داور دوم

یعقوب سخندان

داور چهارم

جواد شرفی

رخداد های بازی

30

32

70

73

79

90

94

بازیکنان اصلی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
8 68 3
40
18
4
10 94 2
19
23 46 9
11
5
1

بازیکن تعویضی Saipa Tehran

نام بازیکن

پیراهن

9
3
2

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

15
10
3
8
22
9 11 23
11
7
32 76 6
30

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

2
23
6
14