25/05/1392

جزییات مسابقه

Rahahan Tehran - Foolad Khouzestan

19:45

0 : 1

هفته 5

تعداد تماشاچی : 300

داوران

داور اول

محمد رضا اکبریان

کمک داور اول

محمدرضا ابوالفضلي

کمک داور دوم

علیرضا ایلدروم

داور چهارم

وحید کاظمی

رخداد های بازی

23

47

48

59

82

86

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8
21
11 85 7
3
14
10
1
40 72 20
29 91 23
6
24

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

7
23
20

بازیکنان اصلی Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

5
10 74 9
20
6
80
14
7 84 27
21
99
30

بازیکن ذحیره Rahahan Tehran

نام بازیکن

پیراهن

27
11
9