15/05/1392

جزییات مسابقه

Damash Gilan - Naft Tehran

22:00

1 : 1

هفته 3

تعداد تماشاچی : 6000

داوران

داور اول

موعود بنیادی فر

کمک داور اول

سعيد زارع

کمک داور دوم

حسن ظهیری

داور چهارم

بیژن حیدری

رخداد های بازی

29

55

58

62

69

75

بازیکنان اصلی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

2
8
10
99
11
19
13
21
3 52 5
6 85 24
18 84 7

بازیکن تعویضی Naft Tehran

نام بازیکن

پیراهن

24
7
5

بازیکنان اصلی Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

21
27
8
13
11
1
9
29
19
14
17 82 10

بازیکن ذحیره Damash Gilan

نام بازیکن

پیراهن

12
10
7