07/05/1392

جزییات مسابقه

Mes Kerman - Esteghlal Khouzestan

22:00

1 : 1

هفته 2

تعداد تماشاچی : 1000

داوران

داور اول

قاسم واحدي

کمک داور اول

علیرضا کناری

کمک داور دوم

فرهاد مروجی

داور چهارم

جمشید محمدی

رخداد های بازی

4

17

36

45

68

76

88

92

99

99

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
4
17
13
2
8
40
23
15 46 20
7 46 21
14 62 10

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

20
21
10

بازیکنان اصلی Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

1
2
5
6
35
8
9
22
10
30 61 11
18 66 7

بازیکن ذحیره Mes Kerman

نام بازیکن

پیراهن

11
7