03/05/1392

جزییات مسابقه

Gostaresh Foulad - Esteghlal Tehran

21:15

1 : 2

هفته 1

تعداد تماشاچی : 14000

داوران

داور اول

سید حسین زرگر

کمک داور اول

مصطفي فراهاني

کمک داور دوم

مهدی الوندی

داور چهارم

جمشيد دانش مهر

رخداد های بازی

20

33

73

83

87

89

بازیکنان اصلی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

4
33
3
5
2
10
1
11
16
9 56 7
8 63 20

بازیکن تعویضی Esteghlal Tehran

نام بازیکن

پیراهن

20
7

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

13
4
11
10
1
9
6
3
12 67 30
7 87 20
40 54 99

بازیکن ذحیره Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

20
99
30