23/12/1399

جزییات مسابقه

- آبي پوشان شمس کيش

15:15

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی آبي پوشان شمس کيش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی آبي پوشان شمس کيش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره

نام بازیکن

پیراهن