08/12/1399

جزییات مسابقه

رضواني اصفهان - ون پارس نقش جهان

14:45

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی ون پارس نقش جهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ون پارس نقش جهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی رضواني اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره رضواني اصفهان

نام بازیکن

پیراهن