19/11/1399

جزییات مسابقه

اميدآوران مشيز کرمان - عقاب شيراز

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی عقاب شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی عقاب شيراز

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی اميدآوران مشيز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره اميدآوران مشيز کرمان

نام بازیکن

پیراهن