23/11/1399

جزییات مسابقه

صنعت فولاد اصفهان - آبي پوشان شمس کيش

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی آبي پوشان شمس کيش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی آبي پوشان شمس کيش

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن