24/10/1399

جزییات مسابقه

صنعت فولاد اصفهان - اميدآوران مشيز کرمان

14:00

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی اميدآوران مشيز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی اميدآوران مشيز کرمان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره صنعت فولاد اصفهان

نام بازیکن

پیراهن