12/12/1399

جزییات مسابقه

خورشيد مهر قروه کردستان - ستارگان آژند آذربايجان

14:30

رخداد های بازی

بازیکنان اصلی ستارگان آژند آذربايجان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی ستارگان آژند آذربايجان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی خورشيد مهر قروه کردستان

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره خورشيد مهر قروه کردستان

نام بازیکن

پیراهن