25/11/1397

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Esteghlal Khouzestan

16:00

2 : 0

هفته 18

تعداد تماشاچی : 30000

رخداد های بازی

33

35

53

62

68

88

بازیکنان اصلی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Esteghlal Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن