23/09/1397

جزییات مسابقه

Perspolis Tehran - Pars Jonoubi Jam

16:15

3 : 1

هفته 15

تعداد تماشاچی : 38000

رخداد های بازی

31

50

52

54

63

70

94

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Perspolis Tehran

نام بازیکن

پیراهن