26/07/1397

جزییات مسابقه

Padide Khorasan - Foolad Khouzestan

15:00

2 : 0

هفته 9

تعداد تماشاچی : 7500

رخداد های بازی

44

55

58

76

77

78

82

82

بازیکنان اصلی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن تعویضی Foolad Khouzestan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکنان اصلی Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

بازیکن ذحیره Padide Khorasan

نام بازیکن

پیراهن