18/05/1397

جزییات مسابقه

Nasaji Mazandran - Pars Jonoubi Jam

20:30

1 : 1

هفته 3

ورزشگاه خانگی: Shahid Vatani

تعداد تماشاچی : 12000

رخداد های بازی

27

27

54

73

85

بازیکنان اصلی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

8 69 90
9 46 14
10 83 24
99
88
3
4
34
11
33
6

بازیکن تعویضی Pars Jonoubi Jam

نام بازیکن

پیراهن

24
17
14
90
2
1
28

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

70 65 7
8 81 9
19 51 20
33
13
23
1
18
6
5
3

بازیکن ذحیره Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

50
66
40
7
30
20
9