04/05/1397

جزییات مسابقه

Nasaji Mazandran - Zobahan Isfahan

20:45

0 : 1

هفته 1

ورزشگاه خانگی: Shahid Vatani

تعداد تماشاچی : 6000

رخداد های بازی

15

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

61 38 20
14 75 23
6 78 99
69
12
10
8
7
3
2

بازیکن تعویضی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

99
19
23
20
13
77
26
17

بازیکنان اصلی Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6 77 10
88 46 8
66 63 19
33
13
23
1
18
70
5
3

بازیکن ذحیره Nasaji Mazandran

نام بازیکن

پیراهن

40
30
11
19
8
10