13/05/1396

جزییات مسابقه

Zobahan Isfahan - Gostaresh Foulad

20:30

3 : 0

هفته 2

ورزشگاه خانگی: Zobahan

تعداد تماشاچی : 500

رخداد های بازی

27

45

54

70

75

76

78

82

بازیکنان اصلی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

6
10
16 75 27
5
1
23 46 14
21 46 11
26
34
7

بازیکن تعویضی Gostaresh Foulad

نام بازیکن

پیراهن

14
12
11
27
61
28

بازیکنان اصلی Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

بازیکن تعویضی

پیراهن

10
20
88
12
11
31
9 92 19
2
3
17 52 30
23

بازیکن ذحیره Zobahan Isfahan

نام بازیکن

پیراهن

1
5
25
44
29
15
30
19